COVID-19 қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз!

Мекен-жайы

Тараз қ, Желтоқсан көш, 69Б

Байланыс Телефоны

+7 (7262)50-13-55 +7 (7262)54-11-24

Жұмыс уақыты

Дүйсенбі - Жұма: 09.00 - 18.00

Ш.МҰРТАЗА АТЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Басты бет / БІЗ ТУРАЛЫ / ХТИИ диплом үлгісі

ХТИИ ДИПЛОМ ҮЛГІСІ

Құжаттарды беруді ұйымдастыру ережесі

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің өзіндік үлгісі

Халықаралық Тараз инновациялық институтында

 

1 Жалпы ережелер

1.1 ХТИИ жеке үлгідегі білім туралы құжаттардың түрлері: бакалавр дәрежесі берілген жоғары білім туралы диплом, біліктілігі берілген жоғары білім туралы диплом, магистр дәрежесі берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом және магистр дипломына куәлік болып табылады.

1.2 өз үлгісіндегі Білім туралы құжаттардың мынадай сериялары бар:

1) бакалавр дәрежесі берілген жоғары білім туралы диплом – BA-А;

2) біліктілік берілген жоғары білім туралы диплом – BQ-А;

3) магистр – MA-А дәрежесі берілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

4) магистр - СМА-А дипломына куәлік.

1.3 дипломдарды беруді тіркеу белгіленген тәртіппен тігілген, нөмірленген және мөрленген журналда жүзеге асырылады, ол жыл сайын ресімделеді.

1.4 тіркеу нөмірі 6 цифрдан тұрады, онда алғашқы 2 цифр шығарылған жылдың соңғы 2 цифрынан алынған, 4 соңғы цифр диплом беруді тіркеу журналындағы жазбаның реттік нөмірін анықтайды. Мысалы, журналда 123-жолда жазылған 2021 жылғы түлек үшін тіркеу нөмірі 210123 болады.

 

2 Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарды толтыру ережесі

2.1 өз үлгісіндегі құжаттарды толтыру баспа құрылғыларының көмегімен немесе каллиграфиялық қолжазбамен (қара пастасы бар шарикті қаламмен) жүргізіледі.

2.2 өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарға қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде толтырылады.

2.3 қосымша бланкілер үш тілде былайша толтырылады:

1) оқуды аяқтаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін "тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)" деген жолда жеке басын куәландыратын құжаттағы (не оны алмастыратын құжаттағы)жазбаға сәйкес толық жазылады;

2) шетел азаматының" тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) " деген жолда шетелдік паспорттың немесе жеке куәліктің деректері бойынша жазылады;

3) "білім беру ұйымының толық атауы" деген жолда оқу орнының ресми атауы көрсетіледі;

4) "дәреже/біліктілік берілді" деген жолда-Берілетін дәреже/біліктілік атауы;

5) "мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы" деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды, атауы көрсетіледі;

6) "оқыту нысаны" жолында оқыту нысаны көрсетіледі.

Білім алушылар қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру бағдарламаларының пәндерінің 50% - дан астамын меңгерген кезде "оқыту нысаны" жолында "қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып"тиісті белгі көрсетіледі;

7) бланкіде берілетін дипломның сериясы мен нөмірі, білім беру ұйымы орналасқан қала, ауыл, аудан, облыс, бланктің берілген күні: берілген бланкілерді тіркеу журналы бойынша бланктің тіркеу нөмірі (саны), айы (жазуы) және жылы (төрт таңбалы цифры) көрсетіледі.

8) аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні, нөмірі көрсетіледі.

2.4 өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарда институционалдық аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі және (немесе) атауы орналастырылады.

2.5 ХТИИ ректорының бланкілердегі қолдары қара пастасы бар шарикті қаламмен қойылады. ХТИИ мөрі басып шығаруға арналған орынға қойылады.

2.6 өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарға қосымшалар үш тілде былайша толтырылады:

1) Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;

2) Пәндердің атауы, академиялық кредиттердің саны-ECTS. Бағалау (әріптік баламада, баллмен және дәстүрлі (жазбаша));

3) "қорытынды аттестаттау" жолында академиялық кредиттердің атауы, саны - ECTS және бағасы (әріптік баламада, балдармен және дәстүрлі (жазбаша) көрсетіледі. Егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атауы көрсетіледі және бір баға қойылады;

4) "Білім туралы алдыңғы құжат" жолында осы адамның ЖЖОКБҰ-ға қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және оның берілген жылы көрсетіледі. Егер білімі туралы алдыңғы құжат шетелде алынған жағдайда, оның атауы мемлекеттік, орыс және басқа тілдерге аудармада және осы құжат берілген елдің атауы көрсетіледі;

5) "оқуға түскен (А) в" және "оқуды аяқтаған(а) в" жолдарында тиісінше оқуға түскен жылы және оқуды аяқтаған жылы, сондай-ақ осы адам түскен оқу орнының толық атауы және осы адам бітірген оқу орнының атауы төрт таңбалы сандармен көрсетіледі. Студент оқи алатын басқа ЖЖОКБҰ көрсетілмейді;

6) "игерілген академиялық кредиттердің жалпы саны – ECTS" деген жолда-кредиттердің саны сандармен көрсетіледі;

7) "оқытудың орташа өлшенген бағасы (GPA)" деген жолда-оқудың барлық кезеңі үшін орташа балл сандармен көрсетіледі;

8) "кәсіптік практика" жолында академиялық кредиттердің атауы, саны - ECTS және бағасы (әріптік баламада, балдармен және дәстүрлі (жазбаша) көрсетіледі);

9) "Теориялық оқыту кредиттерінің Саны" және "Теориялық оқыту ECTS кредиттерінің саны" деген жолда-Теориялық оқыту кредиттерінің саны цифрлармен көрсетіледі;

10) "аттестаттау комиссиясының шешімімен" деген жолда хаттаманың нөмірі мен күні цифрлармен көрсетіледі;

11) "берілген (берілген)" деген жолда дәрежесі/біліктілігі көрсетіледі;

12) "мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша" деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды мен атауы көрсетіледі;

13) "ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі" деген жолда: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7 деңгейі сандармен көрсетіледі.

- BQ-а біліктілігі берілген жоғары білім туралы диплом алатын түлектер үшін -7 санына сәйкестік деңгейі көрсетіледі.

2.7 "оқу уақытында келесі пәндер бойынша сынақтарды, аралық және қорытынды емтихандарды тапсырды" деген бағанда ол оқыған барлық басқа ЖЖОКБҰ-да бұрын оқыған, белгіленген тәртіппен ХТИИ қайта есептеген пәндер енгізіледі.

2.8 білім туралы Жеке үлгідегі құжаттарға қосымшада білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттіктерінің логотиптері (немесе) атаулары орналастырылады.

2.9 өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарға қосымшаларға ХТИИ ректоры қара пастасы бар шарикті қаламмен қол қояды. ХТИИ мөрі басып шығаруға арналған орынға қойылады.

2.10 дипломға қосымшасыз жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы Диплом жарамсыз.

 

Қаралды және бекітілді

ХТИИ Ғылыми кеңесі.

2021 жылғы 25 наурыздағы №8 хаттама

 

Қосымшалар үш тілде

Халықаралық Тараз инновациялық институты